قرمز سبز آبي خاکستري
چون خواستيد از دانش بهره ببريد، بدان عمل كنيد و در معاني آن بسيار بينديشيد، تا دلها آن را در برگيرد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت