قرمز سبز آبي خاکستري
هركه با دانشمندان در آميزد، بزرگش شمرند و هركه با فرومايگان درآميزد، پستش بدارند . [امام علي عليه السلام ـ در سفارش به امام حسين عليه السلام ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت